18 442-00-06
rejestracja i informacja
przychodnia@cmbatorego.pl
kontakt e-mail

PROJEKT GRANTOWY

poziom fundusze europejskie

Małopolska Tarcza Antykryzysowa. Pakiet medyczny 3 – Wsparcie grantowe Placówek POZ

Centrum Medyczne „Batorego” Sp. z o.o. jest beneficjentem projektu grantowego pn. „MAŁOPOLSKA TARCZA ANTYKRYZYSOWA. PAKIET MEDYCZNY 3 – WSPARCIE GRANTOWE PLACÓWEK POZ" w ramach 9 Osi Priorytetowej: Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ H Rozwój usług zdrowotnych i społecznych w celu ograniczenia epidemii COVID-19 i jej skutków w obszarze świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.


Celem projektu jest ochrona zdrowia, zachowanie życia i poprawa bezpieczeństwa personelu medycznego, pracowników i pacjentów placówki POZ prowadzonej przez Centrum Medyczne „Batorego”, w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19.


Realizując projekt planujemy osiągnięcie następujących efektów:
- podniesienie poziomu bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i zachowania życia dzięki zwiększeniu osobistej ochrony personelu i pacjentów przed zakażeniem;
- osiągnięcie i utrzymanie - odpowiedniego do zagrożeń - poziomu dekontaminacji pomieszczeń medycznych i pomocniczych, poprzez zwiększenie zakresu i obszaru działania urządzeń i środków dezynfekujących;
- podniesienie poziomu diagnostyki i leczenia pacjentów zakażonych i w okresie po-zakażeniowym poprzez zastosowanie nowocześniejszych urządzeń o lepszych parametrach diagnostycznych.


Okres realizacji projektu: od 4 października 2022 r. (data publikacji Listy Rankingowej) do 15 marca 2023 r.


Wartość projektu: 91 858,82 zł, w tym:
• wkład Funduszy Europejskich (grant): 78 080,00 zł
• wkład własny: 13 778,82 złotych